De loze belofte van Business Intelligence

Eén van de business en management trends die al enige jaren met stip in de charts voorkomt is die van transparantie en meetbaarheid. Het gaat om actuele, correcte en complete informatie over de bedrijfsprestaties. Daarbij komt steeds meer nadruk op het realtime inzichtelijk en meetbaar maken van alle facetten van de bedrijfsvoering.

Dit inzicht is –mede onder druk van de economische omstandigheden- ook van essentieel belang om de relatie tussen middelen en prestaties te kunnen vaststellen. Juist als het gaat om het maken van onderbouwde afwegingen voor investeringen of het doorvoeren van bezuinigingsoperaties.
Daarnaast staat het verhogen van de productiviteit hoog op de agenda. Maar dan moeten prestaties natuurlijk wel inzichtelijk gemaakt kunnen worden.

Praktijkervaring
In onze dagelijkse praktijk komen wij veel organisaties tegen die niet alleen worstelen met het ontsluiten van hun informatie, maar juist ook om deze informatie op een juiste en adequate wijze te gebruiken om hun activiteiten meetbaar te maken om besluiten te nemen.
Het blijkt keer op keer dat het op juiste wijze koppelen van de operationele data, dus de informatie over de dagelijkse gang van zaken, met de financiële informatie een lijdensweg is die zijn weerga niet kent.

Het spanningsveld tussen de CFO en de CIO wordt maandelijks blootgelegd als men moet gaan rapporteren. De druk is dan maximaal. Immers, de business eist haar informatie sneller dan voorheen het geval was.

Traditionele BI-dienstverleners
Traditionele leveranciers van BI-software proberen daar al jaren met hun tools op in te haken.
De realiteit echter is dat zij meer en meer terrein dreigen te verliezen. Want zij zijn onvoldoende ingesteld op de nieuwe eisen die vanuit de business worden gesteld op het gebied van snelheid en volume van beslissingsinformatie.

Daarnaast zijn er ook nog de BI-dienstverleners. Het merendeel daarvan levert nog steeds op traditionele wijze hun diensten en zijn nog steeds bereid om in ruil voor uren hun prestaties te leveren, zonder juiste analyse van besluitvormingsvraagstukken die vooraf gaan aan technische BI-implementatie. Hierdoor blijken BI-projecten niet alleen fundamenteel meer tijd en geld te kosten, maar wordt de problematiek overwegend vanuit een technische invalshoek benaderd. Hierdoor wordt de kloof tussen bestuur en operatie juist vergroot in plaats van overbrugd.
Zij gaan de business vertellen, als ze dat al doen, hoe de business haar activiteiten het handigste kan doen zodat het vooral technisch realiseerbaar is.

Dit is de omgekeerde wereld. Want het begint en eindigt met het bepalen van de business processen en de manier waarop die bestuurd worden. Van daaruit kan BI worden ontwikkeld en ingezet. Succes van een BI-omgeving is dan ook af te meten aan de mate van besluitvormingsondersteuning. KPI’s en overige indicatoren die geen verband houden met het businessproces kunnen direct worden vergeten.

Loze belofte
Dat wordt bedoeld met de loze belofte van Business Intelligence: ICT gaat de business vertellen wat zij moet doen. Het wordt daarom (opnieuw) tijd dat de business haar positie gaat claimen. Dat gaat niet zonder slag of stoot, omdat technische analisten altijd “gelijk”hebben, ofwel denken vanuit de technische mogelijkheden. Dat staat haaks op de groeibehoefte van businessdenkers die uitdagingen vanuit een vrijere aanpak benaderen en daarbij niet op voorhand uitgaan van beschikbare technologieën.

Doordat beschikbare technologie door druk op tarieven en concurrentie uit het buitenland relatief goedkoop voorhanden is, voorzie ik dan ook een significante verschuiving van de budgetten voor BI. Investeringen in BI die nu nog veelal onder ICT vallen zullen meer en meer door de business worden geclaimd. En terecht, want succes ontstaat door samenwerking tussen de business en technologie, ofwel begrip voor elkaars denken en handelen. De “strijd om het gelijk” kost veel tijd en zorgt nooit voor slimme oplossingen voor de complexe uitdagingen die opgelost dienen te worden.

Michael Knulst